Klauzula informacyjna

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW PPH „PARYS” Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PPH „PARYS” Sp. z o.o.
ul. A. Walentynowicz 1
20-328 Lublin
tel. +48 81 443 12 10
mail: sekretariat@parys.pl

Pytania odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę PPH „PARYS” Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: sekretariat@parys.pl lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na powyższy adres siedziby firmy z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnego i prawidłowego wykonania zlecenia/umowy/kontraktu obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wystawienia faktury VAT oraz wprowadzenia danych do wewnętrznego systemu informatycznego -bazy klientów zgodnie Ustawą z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747 z późn.zm.)
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami – podane dane będą przetwa-rzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – po-dane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządze-nia o ochronie danych,
• Realizacji działań marketingowych w tym marketing bezpośredni – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
• Realizacji działań handlowych – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a , f) i zgodnie z treścią ogól-nego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
• Prowadzenia analiz statystycznych – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• Realizacji działań sprzedażowych – (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) podstawa przetwarzania i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPH „PARYS” Sp. z o.o., a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży, – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
• Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PPH „PARYS” Sp. z o.o., pod-mioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy PPH „PARYS” Sp. z o.o. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
• podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną
• podmioty współpracujące z firmą PPH Parys Sp. z o.o. w zakresie działań handlowych i sprzedażo-wych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane:
a. przez okres korzystania przez Państwa z usług w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
b. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarza-ne w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
c. pliki ciasteczka „cookies” maksymalnie dwa lata.
d. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z ob-owiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarza-ne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych
• prawo żądania sprostowania tych danych
• ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
• Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu
• Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

6. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PPH „PARYS” Sp. z o.o. Firma PPH „PARYS” Sp. z o.o. jest organizatorem różnych działań promocyjnych. Jest to idealne źródło informacji dotyczącej Państwa preferencji zakupowych, zainteresowania konkretną formą promocji. Personalizujemy ofertę handlową śledząc i analizując Państwa preferencje zakupowe tak aby zwiększyć efektywność naszej sprzedaży. Wszystkie te działania prowadzone są na danych zanimizowanych czyli w sposób uniemożliwiający przypisanie konkretnej cechy konkretnej osobie. Nie profilujemy naszych klientów. Analizujemy Państwa zainteresowanie naszymi produktami w mediach społecznościowych i na kanałach filmowych (YouTube), co również umożliwia nam dokładniejsze zarządzanie sprzedażą i dystrybucją naszych produktów.

7. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia i zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia. W przypadku udziału w działaniach promocyjnych podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w promocji. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna do wysyłki oferty handlowej drogą elektroniczną, prenumeraty newsletteru oraz profilowania Państwa danych osobowych. O stosowane zgody będą Państwo proszeni przed skorzystaniem z konkretnej usługi.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Z pewnością powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich ważnych dla Państwa kwestii dlatego szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym dostępne są na naszej stronie internetowej www.parys.pl w zakładce polityka prywatności.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?