Koszty gospodarowania odpadami (KGO)

Firma PPH „PARYS” Sp. z o.o., jako Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na terytorium Polski, jest wpisana do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) pod numerem  BDO 000007713 (poprzednio numer Rejestru GIOŚ: E0019093WBW) oraz posiada zawartą umowę z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, 02-457 Warszawa, ul. Łopuszańska 95, która wykonuje w imieniu Wprowadzającego obowiązki, wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) i z późniejszymi zmianami.

Ceny oferowanych produktów z ofert PPH „PARYS” Sp. z o.o. zawierają w sobie opłatę KGO (Kosztów Gospodarowania Odpadami) zgodnie z ustawą.

W przypadku jakichkolwiek pytań, możecie się Państwo kontaktować z ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA pod numerem telefonu 22 375 92 60.

2 1
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?